Informace o zpracování osobních údajů a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) Check in (nastěhování) vždy po dohodě s příslušným správcem. Check out (opuštění objektu) v den odjezdu do 12 hodin.

2) Platba (na první měsíc) se provádí vždy před nastěhováním a to převodem, nebo v hotovosti pověřenému pracovníkovi ubytovatele. Platba se provádí na základě příjmového pokladního dokladu nebo faktury. Dokladem o bezhotovostní platbě je potvrzení o převodu fin. prostředků z účtu použitého klientem. V případě úhrady bezhotovostním převodem je za den úhrady považován den připsání platby na účet ubytovatele. Klient je povinen mít vždy k poslednímu dni v měsíci uhrazené všechny závazky za ubytování v daném měsíci. Při neuhrazení platby na daný měsíc je ubytovatel oprávněn po důkladném posouzení situace klienta takového klienta vystěhovat.

3) Smluvní vztah mezi klientem vzniká ústním nebo písemným potvrzením objednávky ubytovatelem. Na základě objednávky (dohody o začátku ubytování) je vystavena klientovi smlouva o ubytování, nebo faktura. Smlouva o ubytování je vystavena vždy PO začátku ubytování klienta, avšak povinnost uhradit platbu za ubytování na první měsíc vzniká klientovi v okamžiku předání prostor pro ubytování v daném objektu (předání klíčů).

4) Pro úhradu platby pro ubytování lze využít DnB. Tyto ubytovatel nezajišťuje, klient se sám rozhodne, zda této situace využije a komunikuje s ÚP sám. Při nerealizovaní platby DnB je klient povinen uhradit platbu ubytování z vlastních zdrojů, nebo na základě dohody s ubytovatelem po důkladném posouzení aktuální situace klienta. Tuto dohodu je klient povinen dodržet. Nedodržení může mít za následek okamžité vystěhování.

5) Při ukončení dlouhodobého ubytování je klient povinen uhradit platbu za ubytování do konce kalendářního měsíce.

6) Klient je povinen na vyzvání ubytovatele zpřístupnit prostor k ubytování za účelem kontroly stavu prostoru a event.. pobytu nenahlášených osob. Při přistižení nenahlášených osob v prostoru poskytnutému klientovi k ubytování, nebo porušení pravidel v objektu je ubytovatel oprávněn udělit klientovi pokutu ve výši dle závažnosti příslušné situace. Takovou pokutu je klient povinen uhradit do posledního kalendářního dne v daném měsíci.

7) V případě záměrného nezpřístupnění prostor pro kontrolu ubytovatelem můžou být klietovi účtovány náklady na zpřístupnění prostor (zámečník, odvrtání zámku, úhrada nového zámku, dveří atp.)

8) Klient je povinen dbát písemně oznámených, nebo ústně podaných pravidel pobytu a příkazů pověřeného pracovníka ubytovatele.

9) Klient se zavazuje k dodržování návštěvních hodin na daném objektu. Mimo návštěvní hodiny je zakázán jakýkoli pobyt nenahlášených osob v prostoru pro ubytování. Klient bere na vědomí, že při přistižení nenahlášených osob v prostoru pro ubytování mu bude účtována pokuta dle uvážení ubytovatele podle závažnosti situace.

10) Úhradou první platby za ubytování (před nastěhováním) klient potvrzuje, že se seznámil s prostory a stavem pokoje a objektu (prostoru poskytnutému mu k ubytování), obchodními podmínkami a závazně souhlasí s pobytem na předem dohodnutou dobu.

11) V případě vzniku přeplatku v daném měsíci je tato částka ubytovatelem deponována za účelem úhrady event.. vzniklých škod způsobených klientem. Tato částka nemůže být použita pro úhradu běžné platby za ubytování vyjma situací výslovně dohodnutých ubytovatelem a to jedině v posledním měsíci ubytování.

12) Storno poplatek činí vždy 100% uhrazené částky. Klient úhradou první platby a nastěhováním bere na vědomí a souhlasí s tím, že za „neprobydlené dny“ ubytovatel peníze nevrací.

13) V případě neuhrazení platby za ubytování klientem do posledního kalendářního dne v měsíci (z jakéhokoli důvodu, včetně opožděných dávek DnB), resp. u firem datem splatnosti faktury, je klient povinen společně s doplacením neuhrazené částky zaplatit pokutu, která je vypočítána individuálně podle následujícího klíče - za každého klienta staršího 15ti let 500,- Kč, za každého klienta mladšího 15ti let 250,- Kč. Tato pokuta je splatná do data, které sdělí klientovi správce ubytovny nebo pověřený zástupce ubytovatele.

14) Všechny pokuty udělené v daném měsíci jsou splatné do posledního kalendářního dne daného měsíce.

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Dostupné bydlení Severní Čechy s.r.o. Jedná se o největšího zprostředkovatele levného ubytování v Libereckém kraji.

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Na Ladech 194/29, Liberec II-Nové Město, 460 01 IČ 03471837 se sídlem Na Ladech 194/29, Liberec II-Nové Město, 460 01 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Na Ladech 194/29, Liberec II-Nové Město, 460 01

email: info@dostupnebydlenisc.cz

telefon: 777 300 340

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.11.2022.

Napište nám

Hledáte levné ubytování v Liberci nebo Jablonci?

Jsme největší poskytovatel levného ubytování v Libereckém kraji. Střechu nad hlavou zajistíme jednotlivcům, rodinám i skupinám zaměstnanců.

Potvrzením a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Odeslání proběhlo úspěšně!
Při odeslání došlo k chybě!